ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63 Oordegemkouter 24 - 9340 Oordegem

logo
Koen Van der Stuyft

23-02-2018

Geen voorafbetaling: 6,75 % boete!

De eerste compenserende maatregel om de belastinghervorming te financieren, is de boeteverhoging wegens onvoldoende voorafbetaling. Hoe zit dat juist?

Boete van 2,25% naar 6,75%!

De regering-Michel besliste dat de naar beneden afgeronde ECB-rentevoet, die als basis dient voor de berekening van het percentage wegens onvoldoende voorafbetaling vanaf 2018, nooit minder dan 3% mag bedragen. Doordat deze rentevoet met factor 2,25 vermenigvuldigd wordt, zal de vermeerdering voortaan dus nooit minder dan 6,75% (3% x 2,25) bedragen!

Afschaffing € 80- en 0,5 % -regel.

De eerdere regeling, met een drempel waaronder er geen vermeerdering verschuldigd was als het bedrag ervan lager was dan 0,5% van de belasting waarop ze berekend was, of lager was dan € 80 werd geschrapt.

Inwerkingtreding.

Deze maatregel gaat in vanaf aanslagjaar 2019 voor vennootschappen waarvan het boekjaar ten vroegste ingaat op 01.01.2018! Concreet wil dit zeggen dat u nog onder het oude regime valt indien uw boekjaar in 2018 nog vóór 31.12 eindigt, want dan valt u nog onder aanslagjaar 2018. Ook indien uw boekjaar bv. start per 01.12.2017 en eindigt op 31.12.2018, valt het wel onder aanslagjaar 2019, maar startte het vóór 01.01.2018 en valt u nog onder de oude regeling.

Geen vermeerdering eerste drie boekjaren.

De regeling waarbij er geen vermeerdering van toepassing is voor de eerste drie boekjaren van kleine ondernemingen (art.15, §1tot 6 W.Venn.), blijft behouden.

Boete vermijden.

Indien uw boekjaar gelijkloopt met een kalenderjaar, zijn dit de uiterste betaaldata met de bijbehorende belastingvoordelen:

Uiterste betaaldatum Belastingvoordeel Eenmailige VAB
10/04/2018 VA1 9% 75%
10/07/2018 VA2 7.5% 90%
10/10/2018 VA3 6% 112,5%
20/12/2018 VA4 4.5% 150%

Begin op tijd. Als u de eerste twee voorafbetalingen mist, dan kunt u de boete niet meer ontwijken!
U zou dan bij de derde voorafbetaling 112,5% van de geraamde belasting moeten betalen.