ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63 Oordegemkouter 24 - 9340 Oordegem

logo
Koen Van der Stuyft

18-08-2017

Nieuw in 2016

Een nieuw jaar betekent traditioneel ook een reeks nieuwigheden die in werking treden of er aan komen in de regelgeving voor ondernemers. In 2016 is dat niet anders. Hieronder leest u het volledige overzicht per thema.

Steunmaatregelen & premies

KMO-portefeuille

KMO Portefeuille


Vanaf 1 april 2016 geldt een vernieuwde KMO-portefeuille. De KMO-portefeuille is een interactieve webtoepassing, waarmee ondernemers eenvoudig subsidies kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid voor initiatieven rond opleiding en advies.

 • Nieuw is het administratief eenvoudig en geautomatiseerd steunverleningsproces. De dienstverleners zullen naar de toekomst toe niet langer elke subsidieaanvraag moeten bevestigen.
 • Ook zullen opleiding en advies voortaan in de ruime zin van het woord gelden en zich niet langer beperken tot de pijlers die vandaag gelden.
 • Tot slot zullen de steunpercentages lager liggen. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen kleine en middelgrote ondernemingen, wat ook zijn effect zal hebben op het maximaal subsidiebedrag/jaar (KO €10.000 en MO €15.000) en op de steunpercentages (KO 40% en MO 30%).

Vernieuwde renovatiepremieGoed nieuws voor de bouwsector! Particulieren met plannen om uw woning te renoveren, kunnen (sinds 1 december 2015) terug een renovatiepremie aanvragen. Voor wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot (ondertekende offerte) of bestellingen plaatste voor materialen, is een overgangsmaatregel voorzien. Enkel als de renovatiepremie vóór 1 februari 2016 aangevraagd is, gelden de voorwaarden van de oude renovatiepremie. Meer info op www.vlaanderen.be.

Fiscale maatregelen

Uitvoering taxshift

 • De roerende voorheffing stijgt van 25% naar 27%
 • De investeringsaftrek voor eenmanszaken en kmo-vennootschappen stijgt naar 8%
 • Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen (Zo komen onder meer de aankoop van een terminal voor elektronisch betalen in aanmerking voor deze aftrek).
 • De prijs van een tank van 50 liter diesel stijgt met 2 €.

Opeisbaarheid van btw: terug naar vroeger (vanaf 1 januari 2016)

Als u zaken doet B2B, dan wordt de btw opeisbaar wanneer de factuur wordt uitgereikt (ongeacht of deze voor of na de levering of dienstverrichting wordt uitgereikt). De factuur dient hierbij wel uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, uitgereikt te worden. Afwijkingen op de opeisbaarheid volgens uitreiking van de factuur worden voorzien bij laattijdige uitreiking van de factuur en bij een betaling die de factuur voorafgaat. Als u zaken doet met overheidsdiensten, dan wordt het incasseringstelsel ingevoerd. Dit houdt in dat de btw ten belope van een ontvangen bedrag opeisbaar wordt op het moment van ontvangst van betaling. Let wel, dit geldt niet in geval de btw verlegd wordt naar de medecontractant (dan gelden de regels zoals in een B2B-relatie).

Kilometerheffing (vanaf 1 april 2016)

Vanaf 1 april 2016 wordt de kilometerheffing ingevoerd, een belasting op het gebruik van onze wegen per gereden kilometer, ook voor buitenlandse chauffeurs. Vrachtwagens en elk ander voertuig dat voor de kilometerheffing in aanmerking komt, moet op 1 april 2016 voorzien zijn van een On Board Unit, een toestel dat werkt als een GPS die u aansluit op uw sigarettenaansteker en dat uw aantal gereden kilometers bijhoudt. Meer info over de voorwaarden en de tarieven vindt u hier in het Kennisnet.

BTW op bestuursbezoldigingen managementsvennootschappen (01/04/2016)

Al heel wat jaren is het gebruikelijk dat ondernemers hun activiteiten structureren via onder meer een managementvennootschap. De beroepsactiviteit wordt dan afgezonderd in een aparte werkvennootschap waarvan de managementvennootschap dan de bestuurder is. Eind november 2014 besliste de fiscus dat vanaf 1 januari 2015 managementvennootschappen btw zouden moeten afdragen op de bestuurdersbezoldigingen die ze van de werkvennootschappen ontvangen. Gelet op enerzijds de beperkte tijd die ondernemingen hadden om zich te schikken naar deze nieuwe regeling en anderzijds het opduiken van praktische moeilijkheden en interpretatieproblemen, stelde de fiscus deze maatregel uit tot 1 januari 2016 en beloofde zij een uitvoerige commentaar met verduidelijkingen over deze regeling te publiceren. Intussen heeft de fiscus aangekondigd dat de effectieve inwerkingtreding van de nieuwe regeling – waarbij dus voortaan verplicht btw moet worden afgedragen op bestuurdersvergoedingen die door een vennootschap worden aangerekend – nog één keer wordt uitgesteld tot 1 april 2016. Voor alle duidelijkheid geven we nog even mee dat deze wijziging enkel betrekking heeft op managementvennootschappen die als bestuurder benoemd zijn in een andere venootschap of een rechtspersoon (vzw) en voor de uitoefening van dit mandaat een vergoeding ontvangen. Managementvennootschappen die geen bestuurder zijn, maar enkel een vergoeding ontvangen voor de geleverde managementdiensten, hebben in principe hierover altijd al btw moeten afdragen. De tolerantie dat geen btw verschuldigd is, geldt dus enkel voor managementvennootschappen in hun hoedanigheid van bestuurder van een andere vennootschap. Voor ondernemers die hun bestuurdersmandaat als natuurlijke
persoon uitoefenen verandert er (voorlopig) niets.

Verlaagd BTW-tarief renovatiewerken pas voor gebouwen van 10 jaar

Wat de werken van verbouwing en renovatie aan oude gebouwen (privéwoningen) betreft, geldt er een verlaagd btw-tarief van 6%. De ouderdomsvereiste wordt evenwel aangepast. Tot nu gold de vereiste in dat de werken in onroerende staat (of ermee gelijkgestelde handelingen) verricht moeten worden aan een gebouw waarvan de eerste ingebruikneming minstens 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Deze ouderdomsvereiste wordt vanaf 1 januari 2016 opgetrokken naar 10 jaar.

Personeel en Sociaal statuut

Verlaging sociale bijdragen

De sociale bijdragen op de 1ste schijf van het inkomen (tot € 55.576,94) van zelfstandigen dalen van 22 naar 21,5%. Lagere sociale lasten op uw personeel

 • Volledige vrijstelling van werkgeversbijdrage voor de eerste aanwerving vanaf 1 januari 2016 (tot 31/12/2020)
 • Extra verlaging voor de tweede en vijfde aanwerving en uitbreiding bij de zesde aanwerving vanaf 1 januari 2016

Nieuwe tarieven voor externe diensten preventie en bescherming

Vanaf 1 januari 2016 komt er een nieuw tariefsysteem voor de kosten van externe dienstenvoor preventie en bescherming op het werk. Er komen vijf tariefgroepen die verschillen al naargelang het aantal personeelsleden.

Maaltijd- en ecocheques

 • De papieren maaltijdcheque houdt op te bestaan en er kan dus vanaf 1 januari ook niet meer mee betaald worden.
 • Maaltijdcheques mogen verhogen tot 8 euro
 • Vanaf 1 januari 2016 treedt de elektronische ecocheque in werking. De papieren ecocheque blijft voorlopig nog bestaan.

Nieuwe loonplafondsVanaf 1 januari 2016 gelden zoals elk jaar aangepaste ‘loonplafonds’. Die spelen een rol bij de toepassing van bepaalde clausules in de arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers, o.a. het niet-concurrentiebeding en het scholingsbeding.De plafonds voor de jaarbezoldigingen verhogen respectievelijk van € 33.203 naar € 33.221 en van € 66.406 en € 66.441.

Flexijobs Horeca

Sinds 1 december 2015 kan elke horecazaak gebruik maken flexijobs om tijdelijk bijkomende werknemers aan te nemen. Het statuut biedt zowel voor de werknemers als voor werkgevers enkele mooie voordelen. Maar er zijn ook enkele belangrijke voorwaarden aan verbonden.

Werkte uw werknemer drie kwartalen geleden minstens 4/5 bij één of meerdere andere werkgevers en werkt hij in dit kwartaal minder dan 4/5 voor u? Dan kan hij kiezen voor een flexijob. Dan moet u wel de begin – en eindduur van prestaties te registreren via uw kassa of dagdimona.
Op de website van ADMB kan u hier een handig overzicht met alle Horeca-maatregelen terugvinden.

Financiële maatregelen

Geen BIC-code meer nodig bij overschrijvingen

Vanaf 1 januari 2016 is het niet meer nodig om een BIC-code te vermelden op overschrijvingen. Dit hoefde al niet meer voor binnenlandse betalingen sinds 1 januari 2014, maar nu wordt het dus ook afgeschaft voor buitenlandse betalingen.

Nieuwe tarieven bpost

Zoals elk jaar komen er nieuwe tarieven voor de zegels en zendingen van bpost. Bij de aankoop van 10 zegels of meer zal een postzegel voor een genormaliseerde zending binnen België vanaf 1 januari 2016 €0,74 kosten in plaats van €0,72. Per stuk stijgt het tarief in 2016 naar €0,79. Voor genormaliseerde internationale zendingen gaat de prijs van €1,10 naar €1,13 (Europa), en van €1,32 naar €1,35 (de rest van de wereld) als minimum 5 zegels worden aangekocht. Per stuk stijgen de internationale tarieven van respectievelijk €1,20 en €1,42 naar €1,23 en €1,45. Deze nieuwe tarieven zijn van toepassing voor alle zendingen tegen standaardtarief. bpost zal vanaf 1 januari ook zijn tarieven voor de verzending van grote volumes post onder overeenkomst aanpassen.

Taksen op octrooien en beschermingscertificaten

Op 1 januari 2016 wijzigen de tarieven van de taksen en bijkomende taksen op uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en voor gewasbeschermingsmiddelen die in een procedure voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) dienen betaald te worden.
Er worden ook een aantal taksen afgeschaft. Klik hier voor een overzicht van de taksen.

Milieu & Energie

Strengere EPB-eisen

Vanaf 1 januari 2016 worden de eisen voor het algemeen energiepeil strenger. Een nieuwbouwwoning of appartement waarvoor in 2016 een vergunning wordt aangevraagd of melding gedaan, moet voldoen aan energiepeil E50. In 2015 was dat nog E60. Voor kantoren (niet publieke organisaties) geldt E55 als maximaal energiepeil. Ook de isolatie-eisen voor vensters, vloeren en ondergrondse muren worden verder aangescherpt. Klik hier voor meer info.

Diverse maatregelen

Agentschap Ondernemen en IWT smelten samen en worden Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (AIO)