ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63 Oordegemkouter 24 - 9340 Oordegem

logo
Barbara

27-05-2020

Overzicht steunmaatregelen ivm de coronacrisis

1. Hinderpremie Vlaamse overheid

Dit is een compensatie voor het inkomensverlies van alle winkels en ondernemingen met een fysieke locatie die verplicht moeten sluiten.

Wie is nu verplicht en wie niet? Op deze link vind je een duidelijk overzicht: https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven

Het bedrag is 4.000€, na 21 dagen 160€ per dag. De hinderpremie is vrij van belastingen.

Enkele kanttekeningen:

 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie.
 • Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
 • De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.
 • In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

Hoe? Via de online tool op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie (De online aanvraag kan momenteel nog niet gebeuren. Nog even afwachten dus)

Wanneer? De aanvragen moeten ingediend worden binnen de maand nà het aflopen van de verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Er is tijd tot en met 5 mei 2020.

Tip: de hinderpremie is combineerbaar met het overbruggingsrecht

Tip: de hinderpremie is mogelijk voor ondernemers in bijberoep ALS zij gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep, omwille van de hoogte van hun beroepsinkomen.


2. Compensatiepremie

Deze premie is voor ALLE ondernemers die niet verplicht moeten sluiten en die een omzetverlies van -60% kunnen aantonen. Deze premie is dus enkel voor ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de hinderpremie. De premie bedraagt:

3.000 euro voor

 • Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Zelfstandigen in bijberoep met de minimumbijdragen van een hoofdberoep

Of 1.500 euro voor

 • Zelfstandige in bijberoep met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro
 • Zelfstandigen in bijberoep (gedwongen sluitingen) met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro

(Deze premie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer)

Hoe? Je moet het omzetverlies van -60% aantonen via een verklaring op eer aan Vlaio. Deze zomer gebeurt er via de ingediende BTW-aangifte van het tweede kwartaal een controle en zal de overheid nagaan of de aanvraag terecht was. Indien bij de controle blijkt dat er voldoende omzetverlies is, dan gaat de overheid ervan uit dat dit omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de coronacrisis, en moet je het werkelijke omzetverlies niet verder aantonen. Is dit niet het geval, zal je moeten aantonen dat je in de periode 14/03/20 tot 30/04/20 een omzetdaling hebt gekend van meer dan 60%.

Tip! Laat u bij Vlaio registreren via https://www.vlaio.be/nl/over-ons/nieuwsbrieven-en-nieuwsflashes. De toepassing is namelijk nog niet beschikbaar maar zodra alle info gekend is en de applicatie klaar is, ontvangen je via hen de informatie.

Tip! Er zijn 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn.

Tip! Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Starters nà 12 maart komen niet in aanmerking.

Tip! Voor vzw’s is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.


3. Crisis-overbruggingsrecht zelfstandigen

Dit is een vervangingsinkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep (zowel eenmanszaken als bedrijfsleiders) of meewerkende echtgenoten in maxi-statuut.

De uitkering geldt voor zelfstandigen:

 • Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
 • Uit andere sectoren, waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus, en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt
 • Uit andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben, sluiten voor ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen

Zij ontvangen een uitkering voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden voor minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering.

Bedrag: 1.291,69€ per maand (1.614,10€ met gezinslast)

Hoe? Aanvraag via het sociaal verzekeringsfonds

Tip: Het overbrugginsrecht is combineerbaar met de hinderpremie.

Tip: Het overbruggingsrecht is WEL mogelijk voor ondernemers in bijberoep, voor zover de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep. Het feit dat zij daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, belet het recht op overbruggingsrecht niet. Zelfstandigen die gestart zijn in bijberoep nà 01/01/2018 en tot op heden nog steeds bijberoeper zijn, komen NIET in aanmerking.

Tip: Ben je bedrijfsleider in een vennootschap? Dan mag je loon en voordelen alle aard toch nog blijven doorlopen gedurende de periode dat je de uitkering krijgt. Je mag verder ook nog beperkte activiteiten uitvoeren om het bedrijf draaiende te houden zoals mailtjes beantwoorden, telefoneren,…

Tip: de startdatum van de onderneming speelt geen rol. Starters kunnen hier dus ook van genieten.

Let op! Het overbruggingsrecht wordt beschouwd als een vervangingsinkomen. Het is dus niet belastingvrij.

Let op! De notie ‘gezinslast’ moet begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering. De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering.


4. Tijdelijke werkloosheid inroepen voor werknemers

Omwille van de coronacrisis is er een aangepast stelsel van tijdelijke werkloosheid uitgewerkt. In tegenstelling tot het gebruikelijke stelsel maakt men geen onderscheid tussen volledige of gedeeltelijke sluiting van de onderneming. Verder is er ook geen onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of omwille van economische redenen. Er moet nu dus geen uitgebreide aanvraag ingediend worden. De werkgever moet enkel COVID-19 opgeven als reden.

Tijdelijke werkloosheid is er ook voor wie samenwoont met een coronapatiënt en daardoor niet kan gaan werken.

De werknemer ontvangt een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld loon (geplafonneerd tot 2.754,76€ per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens het coronavirus ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag. Dit komt op zo’n 150€ per maand.

Bovendien heeft Vlaams Minister van Energie Zuhal Demir bevestigt dat elke tijdelijk werkloze een tussenkomst krijgt van 202,68€ voor water en elektriciteit. Per gezin kan er dus meer dan 1 tussenkomst gestort worden: er is namelijk 1 tussenkomst per werknemer. Dit bedrag wordt automatisch op de rekening van de werknemer gestort. Je moet er dus niets voor doen.

Hoe tijdelijke werkloosheid aanvragen voor jouw werknemers? Via jouw sociaal secretariaat

Ondernemer in bijberoep? En door de coronacrisis tijdelijk werkloos?

Je kan je bijberoep (dat je al uitoefende vóór je tijdelijke werkloosheid) verder blijven uitoefenen tot 30/06/2020. Deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. Je kan dus je bijberoep omwille van Coronacrisis cumuleren met je uitkering tijdelijke werkloosheid. (Dit is een versoepeling, normaal zijn hier strengere regels voor)

Contacteer je vakbond, de Hulpkas voor Werkloosheid (HVW) of de RVA voor meer informatie. Je blijft wel bijberoeper.


5. Betalingsuitstel bestaande kredieten

Na de aanvraag en goedkeuring bij jouw bankier zullen alle betalingen van kapitaalsaflossingen uitgesteld worden. De details over de regeling kan je hier terugvinden: https://www.unizo.be/betalingsuitstel-kredieten-duidelijkheid-over-de-regeling

Hoe? Zelf aanvragen bij je bankinstelling

Voetnoot: https://www.tijd.be/opinie/commentaar/op-een-slappe-koord/10218054


6. Betalingsuitstel verzekeringen

De verzekeringssector doet ook zijn best om klanten in nood te helpen. Bepaalde verzekeringspremies kunnen worden uitgesteld voor betaling.

Meer info zie ook https://www.unizo.be/betalingsuitstel-voor-bepaalde-verzekeringen

Hoe? Contacteer je verzekeringsmakelaar


7. Uitstel van betaling van BTW/bedrijfsvoorheffing/personenbelasting/vennootschapsbelasting

Er is een automatisch uitstel van betaling, zonder interesten of boetes.

BTW

Betaling over Termijn verlengd tot
Maandaangifte februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING

Betaling over Termijn verlengd tot
Maandaangifte februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020

PERSONENBELASTING, VENNOOTSCHAPSBELASTING, BELASTING NIET-INWONERS, RECHTSPERSONENBELASTING

Wanneer je een afrekening van deze belastingen voor aanslagjaar 2019 hebt gekregen krijg je automatisch 2 maanden bovenop de normale betalingstermijn om te betalen, indien deze belastingen gevestigd zijn vanaf 12 maart 2020.

Voor de belastingen gevestigd vóór 12 maart 2020 kan je een afbetalingsplan aanvragen.


8. Uitstel of vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen van zelfstandigen

Er zijn verschillende mogelijkheden m.b.t. de sociale bijdragen van zelfstandigen (bezoldiging zaakvoerder of resultaat eenmanszaak):

 • Uitstel van betaling vragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020. De betalingsdata worden dan de volgende:
 • 1ste kwartaal 2020: betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021
 • 2de kwartaal 2020: betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

De aanvraag voor uitstel van betaling moet gebeuren voor 15/06/2020.

 • Tijdelijk verlagen van de sociale bijdragen als het inkomen lager zou zijn
 • Vrijstelling van betaling vragen voor het 1e en 2e kwartaal van 2020 omwille van ‘tijdelijke financiële moeilijkheden’. (Let op: bij goedkeuring van deze vrijstelling loop je geen pensioenrechten op!) Om dit te kunnen genieten moet je wel al 4 kwartalen actief zijn als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenote in het maxi-statuut.

Hoe? Aanvraag via het sociaal verzekeringsfonds. Wat betreft de vrijstelling van betaling kan je de aanvraag rechtstreeks online indienen via https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm en een mail sturen naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be. Dan komt er sneller een beslissing.

Tip: Voor de bijberoepers: uitstel van betaling en vermindering van de bijdragen is WEL mogelijk. Een vrijstelling van de bijdragen is NIET mogelijk.

Tip: Loopt de betaling van de sociale bijdragen via domiciliëring? Verwittig dan tijdig je bank om deze stop te zetten. Dit gaat niet automatisch stopgezet worden door het sociaal verzekeringsfonds.


9. Uitstel betaling werkgeversbijdragen RSZ

Werkgevers die personeel tewerkstellen kunnen een uitstel van betaling krijgen voor de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor het eerste en tweede kwartaal van 2020:

· De betaling kan uitgesteld worden tot 15/12/2020. Het uitstel is automatisch voor de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting. Andere ondernemingen die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen krijgen op basis van een verklaring op eer. Voor ondernemingen die niet gesloten zijn, maar geconfronteerd worden met een sterke daling van de economische activiteit, volgt later meer nieuws.

· Bij economische moeilijkheden kan je een afbetalingsplan aanvragen. De RSZ kan een betalingstermijn toekennen in maximaal 24 maandelijkse termijnen.

Hoe? Neem contact op met je sociaal secretariaat. Er is ook een online aanvraagformulier voor een minnelijk betalingsplan via https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm.


10. Afbetalingsplan BTW/bedrijfsvoorheffing /vennootschapsbelasting/rechtspersonenbelasting/personenbelasting

Van zodra je een aanslagbiljet of betalingsbericht krijgt, kan je een afbetalingsplan aanvragen voor deze schulden. Dit met vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Je moet wel kunnen aantonen dat je economisch getroffen wordt door het coronavirus.

Voorwaarden:

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Hoe? Algemeen aanvraagformulier, zie https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Wanneer? Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30/06/2020


11. Coronacrisis waarborgregeling

Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75% van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank. De corona-uitbreiding van de regeling (100 miljoen euro) zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen.

Hoe? Aanvragen bij je bank of leasingmaatschappij


12. Federale overheidsopdrachten

Vrijstelling van boetes of sancties voor bedrijven of dienstverleners die door het coronavirus de federale overheidsopdracht die aan hen is toegewezen niet of niet tijdig kunnen uitvoeren


13. Lokale belastingen

Sommige gemeenten schorten als gevolg van corona lokale belastingen op. Check zeker de website van jouw gemeente of dat ook in jouw gemeente het geval is.


14. Inning verkeersbelasting (Vlaams Gewest)

De inning van de verkeersbelasting voor bedrijven zal met 4 maanden uitgesteld worden


15. Specifieke maatregelen voor de reis-en evenementensector

Gedetailleerde info kan je terugvinden op https://www.unizo.be/extra-coronasteunmaatregelen-voor-reis-en-eventsector


16.Corona Ouderschapsverlof voor zelfstandigen

1) Voorwaarden

 • Hoofdberoep, Meewerkende echtgenote, Student zelfstandige
 • Bijberoep en gepensioneerde met inkomen op N-3> 13.993,78 euro.
 • Indien inkomen N-3 < 13.993,78 euro, dan mogelijks retro-actief recht op basis van inkomsten 2020
 • Aanvraag indienen voor 30 september 2020

2) Voorwaarden – onderbreking

 • Verklaring op eer dat de zelfstandige activiteit gedurende minstens 1 volledige kalendermaand wordt beïnvloed door verlenen van zorgen aan 1 of meer kinderen
 • Voor kind met leeftijdsgrens max. 12 jaar (leeftijd bereikt in loop van 2020): biologisch kind, adoptie kind of kind geplaatst in pleeggezin)
 • Voor kind met handicap: max. 21 jaar (uitzondering indien bv. geplaatst in dagcentrum, dan geen leeftijdsvoorwaarde)

3) De aanvraag

 • Aanvraag kan via brief, e-mail of website, met vermelding begin- en einddatum onderbreking, naam van en band met het kind
 • Verklaring op eer de activiteiten te verminderen om het geven van zorg aan 1 of meer kinderen + de manier waarop hij de activiteiten zal verminderen
 • Kan voor mei of juni of ineens voor beide maanden

4) De uitkering

 • 532,24 euro/maand of 875 euro/maand voor éénoudergezin
 • Uit te betalen begin van de maand volgend op de aanvraag
 • Geen cumul mogelijk met volgende uitkeringen: arbeidsongeschiktheid, mantelzorg, adoptie, pleegouderverlof, overbruggingsrecht (gewoon+corona), geboorteverlof
 • Wel cumul mogelijk met pensioen, werkloosheidsuitkering, ouderschapsverlof in werknemersregeling.