ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63 Oordegemkouter 24 - 9340 Oordegem

logo
Barbara

19-03-2020

Overzicht steunmaatregelen ivm de coronacrisis

Barbara

1. Hinderpremie Vlaamse overheid

Dit is een compensatie voor het inkomensverlies van alle winkels en ondernemingen met een fysieke locatie die verplicht moeten sluiten.

Wie is nu verplicht en wie niet? Op deze link vind je een duidelijk overzicht: https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven

Het bedrag is 4.000€, na 21 dagen 160€ per dag

Enkele kanttekeningen:

 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie.
 • Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
 • De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.
 • In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

Hoe? Via de online tool op https://www.aanvraagcoronapremie.be

Wanneer? De aanvragen moeten ingediend worden binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Er is tijd tot en met 5 april 2020.

Tip: de hinderpremie is combineerbaar met het overbruggingsrecht

Tip: de hinderpremie is mogelijk voor ondernemers in bijberoep ALS zij gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep, omwille van de hoogte van hun beroepsinkomen.


2. Crisis-overbruggingsrecht zelfstandigen

Dit is een vervangingsinkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep (zowel eenmanszaken als bedrijfsleiders) of meewerkende echtgenoten in maxi-statuut.

De uitkering geldt voor zelfstandigen:

 • Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
 • Uit andere sectoren, waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus, en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt
 • Uit andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben, sluiten voor ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen

Zij ontvangen een uitkering voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden voor minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering.

Bedrag per week: 322,92€ (403,52€ met gezinslast)

Bedrag > 28 dagen: 1.291,69€ per maand (1.614,10€ met gezinslast) (forfaitaire uitkering)

Hoe? Aanvraag via het sociaal verzekeringsfonds

Tip: Het overbrugginsrecht is combineerbaar met de hinderpremie.

Tip: Ben je bedrijfsleider in een vennootschap? Dan mag je loon en voordelen alle aard toch nog blijven doorlopen gedurende de periode dat je de uitkering krijgt. Je mag verder ook nog beperkte activiteiten uitvoeren om het bedrijf draaiende te houden zoals mailtjes beantwoorden, telefoneren,…

Tip: de startdatum van de onderneming speelt geen rol. Starters kunnen hier dus ook van genieten.

Tip: Zelfstandige kappers komen ook in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ongeacht of zij hun activiteit al dan niet voortzetten. Zij mogen dus de zaak sluiten ofwel slechts één klant per keer en op afspraak ontvangen.

Let op! Het overbruggingsrecht kan NIET worden toegekend aan ondernemers in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep.

Let op! Het overbruggingsrecht wordt beschouwd als een vervangingsinkomen. Het is dus niet belastingvrij. Het kan bovendien NIET gecombineerd worden met een andere uitkering. Tijdens deze onderbreking mag je dus NIET aan de slag gaan als werknemer.

Let op! De notie ‘gezinslast’ moet begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering. De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering.


3. Tijdelijke werkloosheid inroepen voor werknemers

Omwille van de coronacrisis is er een aangepast stelsel van tijdelijke werkloosheid uitgewerkt. In tegenstelling tot het gebruikelijke stelsel maakt men geen onderscheid tussen volledige of gedeeltelijke sluiting van de onderneming. Verder is er ook geen onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of omwille van economische redenen. Er moet nu dus geen uitgebreide aanvraag ingediend worden. De werkgever moet enkel COVID-19 opgeven als reden.

Tijdelijke werkloosheid is er ook voor wie samenwoont met een coronapatiënt en daardoor niet kan gaan werken.

De werknemer ontvangt een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld loon (geplafonneerd tot 2.754,76€ per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens het coronavirus ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag. Dit komt op zo’n 150€ per maand.

Bovendien heeft Vlaams Minister van Energie Zuhal Demir bevestigt dat elke tijdelijk werkloze een tussenkomst krijgt van 202,68€ voor water en elektriciteit. Per gezin kan er dus meer dan 1 tussenkomst gestort worden: er is namelijk 1 tussenkomst per werknemer. Dit bedrag wordt automatisch op de rekening van de werknemer gestort. Je moet er dus niets voor doen.

Hoe tijdelijke werkloosheid aanvragen voor jouw werknemers? Via jouw sociaal secretariaat

Ondernemer in bijberoep? En door de coronacrisis tijdelijk werkloos?

Tijdens de tijdelijke werkloosheid mag je je bijberoep blijven uitoefenen, als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Je oefent je bijberoep al langer dan 3 maanden uit
 • Je geeft dit (verplicht) aan
 • Je mag je bijberoep niet uitoefenen tussen 7u. en 18u.
 • De netto-inkomsten die hoger liggen dan 14,54 euro gaan af van de werkloosheidsuitkering. Dit gebeurt op basis van het laatst bekende aanslagbiljet. Daardoor kan de werkloosheidsuitkering erg laag liggen, terwijl je als zelfstandige geen recht hebt op een overbruggingsrecht.

Contacteer je vakbond, de Hulpkas voor Werkloosheid (HVW) of de RVA voor meer informatie. Je blijft wel bijberoeper.


4. Betalingsuitstel bestaande kredieten

Na jouw aanvraag en de goedkeuring van jouw bankier zullen alle betalingen van leningen, vervaldagen en betalingen van interesten stilgelegd worden tot 30/09/2020.

Je mag wel geen betalingsachterstand hebben, of toch een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen.

Hoe? Aanvraag bij je bankinstelling


5. Uitstel van betaling van BTW/bedrijfsvoorheffing/personenbelasting/vennootschapsbelasting

Er is een automatisch uitstel van betaling, zonder interesten of boetes.

BTW

Betaling over Termijn verlengd tot
Maandaangifte februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020


BEDRIJFSVOORHEFFING

Betaling over Termijn verlengd tot
Maandaangifte februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020


PERSONENBELASTING, VENNOOTSCHAPSBELASTING, BELASTING NIET-INWONERS, RECHTSPERSONENBELASTING

Wanneer je een afrekening van deze belastingen voor aanslagjaar 2019 hebt gekregen krijg je automatisch 2 maanden bovenop de normale betalingstermijn om te betalen, indien deze belastingen gevestigd zijn vanaf 12 maart 2020.

Voor de belastingen gevestigd vóór 12 maart 2020 kan je een afbetalingsplan aanvragen.


6. Uitstel of vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen van zelfstandigen

Er zijn verschillende mogelijkheden m.b.t. de sociale bijdragen van zelfstandigen (bezoldiging zaakvoerder of resultaat eenmanszaak):

 • Uitstel van betaling vragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020. De betalingsdata worden dan de volgende:

o 1ste kwartaal 2020: betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021

o 2de kwartaal 2020: betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

De aanvraag voor uitstel van betaling moet gebeuren voor 15/06/2020.

 • Tijdelijk verlagen van de sociale bijdragen als het inkomen lager zou zijn
 • Vrijstelling van betaling vragen voor het 1e en 2e kwartaal van 2020 omwille van ‘tijdelijke financiële moeilijkheden’. (Let op: bij goedkeuring van deze vrijstelling loop je geen pensioenrechten op!) Om dit te kunnen genieten moet je wel al 4 kwartalen actief zijn als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenote in het maxi-statuut.

Hoe? Aanvraag via het sociaal verzekeringsfonds. Wat betreft de vrijstelling van betaling kan je de aanvraag rechtstreeks online indienen via https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm en een mail sturen naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be. Dan komt er sneller een beslissing.

Tip: Voor de bijberoepers: uitstel van betaling en vermindering van de bijdragen is WEL mogelijk. Een vrijstelling van de bijdragen is NIET mogelijk.

Tip: Loopt de betaling van de sociale bijdragen via domiciliëring? Verwittig dan tijdig je bank om deze stop te zetten. Dit gaat niet automatisch stopgezet worden door het sociaal verzekeringsfonds.


7. Uitstel betaling werkgeversbijdragen RSZ

Werkgevers die personeel tewerkstellen kunnen een uitstel van betaling krijgen voor de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor het eerste en tweede kwartaal van 2020:

 • De betaling kan uitgesteld worden tot 15/12/2020. Het uitstel is automatisch voor de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting. Andere ondernemingen die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen krijgen op basis van een verklaring op eer. Voor ondernemingen die niet gesloten zijn, maar geconfronteerd worden met een sterke daling van de economische activiteit, volgt later meer nieuws.
 • Bij economische moeilijkheden kan je een afbetalingsplan aanvragen. De RSZ kan een betalingstermijn toekennen in maximaal 24 maandelijkse termijnen.

Hoe? Neem contact op met je sociaal secretariaat. Er is ook een online aanvraagformulier voor een minnelijk betalingsplan via https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm.


8. Afbetalingsplan BTW/bedrijfsvoorheffing /vennootschapsbelasting/rechtspersonenbelasting/personenbelasting

Van zodra je een aanslagbiljet of betalingsbericht krijgt, kan je een afbetalingsplan aanvragen voor deze schulden. Dit met vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Je moet wel kunnen aantonen dat je economisch getroffen wordt door het coronavirus.

Voorwaarden:

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Hoe? Algemeen aanvraagformulier, zie https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Wanneer? Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30/06/2020


9. Coronacrisis waarborgregeling

Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75% van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank. De corona-uitbreiding van de regeling (100 miljoen euro) zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen.

Hoe? Aanvragen bij je bank of leasingmaatschappij


10. Federale overheidsopdrachten

Vrijstelling van boetes of sancties voor bedrijven of dienstverleners die door het coronavirus de federale overheidsopdracht die aan hen is toegewezen niet of niet tijdig kunnen uitvoeren


11. Lokale belastingen

Sommige gemeenten schorten als gevolg van corona lokale belastingen op. Check zeker de website van jouw gemeente of dat ook in jouw gemeente het geval is.


12. Inning verkeersbelasting (Vlaams Gewest)

De inning van de verkeersbelasting voor bedrijven zal met 4 maanden uitgesteld worden


13. Specifieke maatregelen voor de reis-en evenementensector

Gedetailleerde info kan je terugvinden op https://www.unizo.be/extra-coronasteunmaatregelen-voor-reis-en-eventsector